Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

Az ingatlanhasználónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat kell fizetnie a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint.

Számlakifogás nem megfelelő adattartalom esetén

Az NHKV Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóktól kapott adatok alapján végzi számlázási feladatait, ezért amennyiben a kifogás a közszolgáltatás műszaki tartalmára vagy a számla adattartalmára (ürítések számára, edényzet méretére, rongálódására, helytelen név, cím stb.) vonatkozik, úgy kérjük, forduljon közvetlenül a kifogásolt számlán feltüntetett közszolgáltatójához.

A településén illetékes közszolgáltatóról az alábbi elérhetőségen tájékozódhat: https://nhkv.hu/kozszolgaltato_kereso/.

Kérjük, egyéb számlakifogással kapcsolatos bejelentését az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.


Számlamásolat igény

Számlamásolat iránti igényét a vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla adatainak pontos megjelölésével (vevő (fizető) azonosító szám, számla sorszáma, elszámolási időszak) az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre e-mail címre szíveskedjen megküldeni, vagy szíveskedjen felkeresni közszolgáltatója ügyfélszolgálatát, amelynek elérhetőségeit számlája első oldalán találja.

Hátralékkezelés

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

Amennyiben hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtartozás összege eléri a 10.000,- Ft-ot és a díj kiegyenlítésére a fizetési felszólítás kiadását követően sem kerül sor, a díjtartozás behajtása iránti intézkedéseket az NHKV Zrt. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezi.


Scontó

A társasházak – amennyiben nem lakónként kérik a számlázást – jogosultak scontó igénybe vételére, amelynek mértéke a díj 3%-a. A scontó jóváírás feltétele, hogy a kiegyenlítés a fizetési határidő előtt 5 nappal megtörténjen.

Kedvezmények/támogatások kezelése, igénylése

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás után kiszámlázott díjkedvezményekre és támogatásokra való jogosultság általános feltételeit a helyi önkormányzati rendeletek szabályozzák, egyedi esetekben pedig az érintettek részére szóló, az önkormányzat által kiadott határozatban foglaltak irányadók. Az Ön lakóhelyén érvényes kedvezményekről és támogatásokról kérjük, tájékozódjon a helyi önkormányzatnál. Az egyedi határozat érvényesítése érdekében kérjük, forduljon közvetlenül közszolgáltatójához, mivel az NHKV Zrt. a helyi közszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján teljesíti számlázási és beszedési feladatait.

A településén illetékes közszolgáltatóról az alábbi elérhetőségen tájékozódhat: https://nhkv.hu/kozszolgaltato_kereso/.


E-számla/ Díjnet rendszer

Ügyfeleink részére 2021. június 1. napjával indul a Díjnet Zrt. elektronikus számlabemutatási rendszerbe történő regisztráció lehetősége.

A  Díjnet  egy  olyan elektronikus  számlabemutatási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az NHKV Zrt. Ügyfelei a számláikat elektronikus formában, az interneten tekintsék meg, egyenlítsék ki.

Regisztrált Ügyfeleinknek a 2021. július 1. napját követően kiállított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák vonatkozásában biztosítjuk a számlák elektronikus formában történő elérését, valamint az online fizetés lehetőségét. A regisztráció megkezdésére a Díjnet Zrt. rendszerében, a www.dijnet.hu weboldalon van lehetősége.

Amennyiben még nem rendelkezik Díjnet fiókkal, úgy a sikeres felhasználói regisztrációt követően a Díjnet Zrt. számlakibocsátói felületén tudja indítványozni az NHKV Zrt.-hez történő regisztrációt. Ezzel Ön vállalja az elektronikus számlabemutatás igénybevételét, valamint azt, hogy számláit a továbbiakban banki úton (átutalás, vagy csoportos beszedési megbízás, vagy azonnali bankkártyás fizetés) egyenlíti ki.

A számlakibocsátói regisztrációhoz kötelezően szükséges adatok:

  • vevő (fizető) azonosító szám
  • számlasorszám (6 hónapnál nem régebbi számla)

A számlakiállításról Ön e-mailben fog értesítést kapni, melyet követően azt a Díjnet Zrt. rendszerében tudja megtekinteni. Az elektronikus úton, a Díjnet Zrt. rendszerén keresztül megküldött számlák megfelelnek a hiteles elektronikus számlákra vonatkozó jogszabályi előírásoknak.


Üdülőingatlan

A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos hulladékgazdálkodási szolgáltatási szabályokat.

Az üdülőingatlan kapcsán fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértéke a teljes közszolgáltatási díj legfeljebb 50%-a lehet.

Kérjük, hogy az üdülőingatlannal kapcsolatos kérdéseivel forduljon közvetlenül az önkormányzathoz, illetve közszolgáltatójához.

A településén illetékes közszolgáltatóról az alábbi elérhetőségen tájékozódhat: https://nhkv.hu/kozszolgaltato_kereso/.