A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szabályozó főbb jogszabályi és egyéb előírások:

 • 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a hulladékról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről
 • 2018/851 európai parlamenti és tanácsi irányelv a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról
 • 1999/31/EK tanácsi irányelv a hulladéklerakókról
 • 2018/850 európai parlamenti és tanácsi irányelv a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról
 • 94/62/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékról
 • 2018/852 európai parlamenti és tanácsi irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról
 • 2012/19/EU Európai Parlament és a Tanács irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
 • 2006/66/EK Európai Parlament és a Tanács irányelve az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • 1013/2006/EK Európai Parlament és a Tanács rendelete a hulladékszállításról
 • 1445/2005/EK Bizottság rendelete a hulladékra vonatkozó statisztika megfelelő minőségértékelési kritériumainak és a minőségre vonatkozó jelentések tartalmának meghatározásáról, a 2150/2002/EK rendelet alkalmazása céljából
 • 2004/312/EK Tanács határozata a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Szlovákia és Szlovénia részére az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvtől való ideiglenes eltérések engedélyezéséről
 • 2003/33/EK Tanács határozata a hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól az 1999/31/EK irányelv II. mellékletének 16. cikke alapján
 • 2150/2002/EK Európai Parlament és Tanács rendelete a hulladékra vonatkozó statisztikákról
 • 76/431/EGK Bizottság határozata a Hulladékgazdálkodási Bizottság létrehozásáról
 • 1418/2007/EK Bizottság rendelete a 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 • 2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről
 • 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről
 • 2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
 • 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 68/2016. (III.31.) Korm. rendelet az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról
 • 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
 • 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeiről
 • 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
 • 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről
 • 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól
 • 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
 • 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
 • 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 • 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről
 • 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
 • 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
 • 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól
 • 180/2007. (VII.3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról
 • 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról
 • 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről
 • 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
 • 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
 • 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
 • 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
 • 12/2016 (V.24.) NFM rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről
 • 13/2016 (V.24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról
 • 16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás rendjéről
 • 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
 • 95/2013. (X. 14.) VM rendelet a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
 • 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
 • 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól
 • 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről
 • 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról
 • 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről
 • 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről
 • 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
 • 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről
 • 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
 • 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
 • 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
 • 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
 • 2055/2013. (XII. 31.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről
 • A Bizottság (2018/c 124/01) Közleménye a technikai útmutatás a hulladékok osztályozásához
 • Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (kormany.hu)